XXIX Jornades ordinàries de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals

Convocatòria per a la presentació de comunicacions

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONES ESTÀ TANCAT!

English version to download

I. OBJECTE DE LES JORNADES

Presentació:

L'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), celebrarà les seves properes Jornades ordinàries del 15 al 17 de desembre de 2021, en què s'abordarà el tema "La Comunitat internacional davant el desafiament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. El paper de la Unió Europea ".

El programa s'estructura al voltant de quatre sessions de 90 minuts dedicades a:
1. Planeta, 2. Persones, 3. Prosperitat, 4. Pau i Justícia, i en una taula rodona que abordarà “El repte de la igualtat de gènere (ODS 5 ).”

Eixos temàtics per a la presentació de comunicacions:

Cada sessió comptarà amb tres ponències (20 minuts per ponència) i es seleccionaran per a cada sessió fins a tres comunicacions (5 minuts per comunicació), que es presentaran públicament.

Els temes que es tractaran en cada sessió amb caràcter interdisciplinari, estaran relacionats amb els ODS i les seves metes, incloses les respostes a la pandèmia de la COVID-19, i les principals estratègies adoptades per la Comunitat internacional i la Unió Europea en aquest context, sobre els quals es sol·liciten comunicacions i que s'indiquen a continuació. La proposta de temes només és il·lustrativa i en cap cas taxativa de l'objecte que poden tenir les comunicacions.

SESSIÓ 1. PLANETA: Protegir els recursos naturals i el clima del nostre planeta per a les generacions futures. El Pacte Verd Europeu. ODS: Acció pel clima (13), Vida submarina (14), Energia assequible i no contaminant (7), Aigua neta i sanejament (6), Indústria, innovació i infraestructura (9) i Vida d'ecosistemes terrestres (15).

Proposta de temes per a comunicacions:

● Augmentar l'ambició climàtica de la Comunitat internacional i de la UE per al 2030 i 2050.

● Subministrament d'energia neta, assequible i segura.

● Construir i renovar de manera eficient en l’energia i els recursos.

● Accelerar el canvi cap a una mobilitat sostenible i intel·ligent.

● Preservar i restaurar ecosistemes i biodiversitat.

● Transport internacional de mercaderies i persones (especialment, transport marítim).

● Millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els seus recursos i l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar.

● Una ambició de contaminació zero per a un ambient lliure de tòxics.

● Implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera.

SESSIÓ 2. PERSONES: Drets socials, migració i asil i protecció a la infància.
ODS: Fi de la pobresa (1), Fam zero (2), Salut i benestar (3), Educació de qualitat (4), Treball decent i creixement (8) i reducció de les desigualtats (10).

Proposta de temes per a comunicacions:

● Polítiques i legislació europea en matèria de: immigració, asil i protecció de la persona.

● Garantia infantil europea per a nens vulnerables.

● Protecció de menors: identitat, filiació, adopció, sostracció parental.

● Els/les Menors Extrangers/es no Acompanyats (MENA) i els/les Joves Inmigrants Ex-tutelats/des (JIEX)

● Drets als recursos econòmics, accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies i els serveis econòmics, inclòs el  microfinançament.

● Creació d'ocupació i reducció de la pobresa.

● Accés a l'educació.

● Accés a la salut.

● Accés a l'habitatge.

● Eradicació del treball forçós i formes contemporànies d'esclavitud i la tràfic de persones i l’eradicació del treball infantil.

● Promoció d'un entorn laboral segur i sense riscos per a tots els treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

SESSIÓ 3. PROSPERITAT: Pla d'Acció de l'Economia Circular i el Consum i Producció Responsables. ODS: Fi de la pobresa (1), Fam zero (2), Treball decent i creixement (8), Indústria, innovació i infraestructura (9), Ciutats i comunitats sostenibles (11) i Producció i consums responsables 12).

Proposta de temes per a comunicacions:

● Mobilització de la indústria per a una economia neta i circular.

● Reforçar i impulsar el paper dels consumidors.

● Economia col·laborativa social, economia de plataforma sostenible i turisme sostenible.

● La nova regulació de productes fertilitzants.

● L'estratègia de la UE per als plàstics en una economia circular.

● Contractació pública i privada sostenible.

● Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resistents. Estratègia "De la granja a la taula".

● Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials en els mercats agropecuaris mundials.

SESSIÓ 4. PAU I JUSTÍCIA: Societats pacífiques i inclusives. La UE com a força per a la implementació de l'agenda 2030. ODS: Pau, justícia i institucions sòlides (16) i Aliances per assolir els objectius (17).

Proposta de temes per a comunicacions:

● Bon govern, democràcia i Estat de dret.

● Promoció d'institucions responsables i transparents. Iniciatives per combatre la corrupció.

● Drets humans i conducta empresarial responsable.

● Promoció de sistemes de justícia eficients, transparents, independents, oberts i responsables i de l'accés a la justícia per a tothom, en particular les persones pobres i en situacions vulnerables.

● Donar suport a un espai obert i propici per a la societat civil.

● Anàlisi dels vincles entre pobresa, fragilitat del conflicte i desplaçament forçat.

● Suport a la implementació de l'Agenda 2030 en els països en desenvolupament a través de la cooperació al desenvolupament.

● Promoció d'aliances més sòlides i inclusives amb múltiples parts interessades.

● Coherència política per al desenvolupament per assolir els ODS.

● L'Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional de la UE.

 

II. ENVIAMENT I ACCEPTACIÓ DE PROPOSTES

Requisits formals:

Les propostes hauran de ser individuals i cada persona només podrà presentar una proposta a cada secció. Sí està permès enviar una proposta a comunicació i una a taller, per exemple.

Per a la presentació d'una proposta s'ha de remetre un fitxer comprimit (zip/rar), que contingui tres documents en format word

1. Document que contingui únicament les dades següents: títol de la proposta i sessió a la qual es presenta; nom complet de la persona proponent; Universitat de procedència; posició acadèmica; referència a si es té la condició de membre de la AEPDIRI.

2. Document amb el resum de la proposta de comunicació, on no ha de figurar el nom de la persona proponent, sinó únicament el títol de la proposta, sessió a la qual es presenta, àrea de coneixement, el seu contingut i 3-5 paraules clau. Les propostes tindran una extensió entre 1000 i 1500 paraules.

3. CV abreujat de la persona proponent (màx. 4 pàg.).

L'incompliment d'aquests requisits comportarà l'exclusió de la proposta.

 

Termini i enviament de propostes:

Les propostes poden ser trameses fins el 15 de juliol de 2021.

Per vehicular l’enviament de les comunicacions serà necessàri el prèvi registre a les Jornades a la web. Una vegada realitzat el registre, es crea un accés privat per enviament de la proposta que es confirma per mail. El pagament de la quota de la inscripció podrà de realitzar-se a través de la zona privada, un cop s’hagi comunicat l’acceptació o no de la comunicació.

Contingut material i avaluació:

El Comitè Científic realitzarà la valoració de les propostes d'acord amb els criteris següents:

  1. Pertinència del tema triat respecte de la temàtica de la Sessió.
  2. Qualitat del plantejament desenvolupat en la proposta.
  3. Originalitat de la proposta.

El Comitè científic seleccionarà fins a un màxim de tres propostes per a la seva presentació oral, i un altre màxim de tres propostes suplents per a la seva exposició oral per sessió. El Comitè científic prendrà una decisió sobre aquesta qüestió, com a molt tard, el 20 de setembre de 2021. S’enviarà a aquells proponents la proposta dels quals hagi estat seleccionada, un correu electrònic on se li comunicarà:

  • a) La selecció de la seva proposta per a la seva exposició oral en les Jornades.
  • b) La selecció de la seva proposta sense presentació oral i qualitat de suplent.

L'organització de les Jornades no sufragarà les eventuals despeses de desplaçament i allotjament de la persona comunicant, ni la seva inscripció a les Jornades.

 

III. PUBLICACIÓ

L'acceptació de la proposta de comunicació per a la seva exposició oral o suplència no implica l'acceptació per a la seva publicació. No obstant, serà necessari la presentació d’un text final de la comunicació en la data fixada en el quadre de dates rellevants, si la persona comunicant desitja que sigui avaluat pel Comitè científic per la seva eventual publicació a obra col·lectiva resultant de les jornades.

El text complet s’haurà de presentar d'acord amb les normes d'estil de la REDI (http://www.revista-redi.es/es/normas-de-estilo/). Tindrà una extensió màxima de 5000 paraules i s'ha de presentar en Word, amb tipus de font "Times New Roman" 12 en el text de el cos i 10 per a notes).

S’hauran de presentar fins el 2 de novembre de 2021. La decisió final sobre l'acceptació o rebuig de la comunicació a efectes de la seva inclusió en l'obra resultant de les jornades es farà abans del 31 de gener de 2022.

 

IV. QUADRE DE DATES RELLEVANTS

Enviament de propostes

3 al 24 de maig fins el 15 de juliol de 2021

Data de comunicació de selecció de propostes

20 de setembre de 2021

Data límit de lliurament del text complet

2 de novembre de 2021

Data de decisió definitiva sobre la publicació

31 de gener de 2022

 

Per a la presentació d'una proposta s'han de remetre, un fitxer comprimit (zip/rar),