2nd SBRLab International Virtual Conference on Management, Law, Politics, Economics and Social Studies

Oportunitats de publicació

Oportunitats de publicacions

 

Les actes de la conferència seran publicades per Publicacions URV com capítols de llibre, i portarà l'ISBN corresponent. Aquest llibre d'actes estarà disponible en format electrònic i en impressió sota demanda.

Els articles acceptats es valoraran per la seva publicació a:

- la revista electrònica IUSLabor,

- la revista Profesional de la Información (Q3 ISI, Q1 SCOPUS),

- la revista Sistema. Revista de Ciencias Sociales (indexada a SCOPUS),

- la revista Methaodos (Emerging Sources Citation Index) i

- la revista International Journal of Information and Communication Technology Education (SCOPUS i Emerging Sources Citation Index)

- la revista El profesional del a información Revista internacional de Información y Comunicación  (indexada a ISI Social Sciences Citation Index (Q3), Scopus (Q1)), previ compliment dels requeriments de la revista.

Totes les contribucions han de ser d'alta qualitat, originals i no haver-se publicat o presentat per a la seva publicació durant el període de revisió. Els originals seran revisats a fons pel Comitè Científic i per avaluadors externs.